نظر به اینکه طی سال های بعد از انقلاب بنا بر هر دلیلی تعدادی از هموطنان ما برای اخذ اقامت کشورهای خارجی و یا هر دلیل دیگری اقدام به اخذ مدارک اقامتی پناهندگی برای خود و خانواده شان نموده اند و یا برای خروج از کشور به طرق غیر قانونی متوسل شده اند، دفتر ما آمادگی دارد که با کمک به اینگونه هموطنان اسناد و مدارک هویتی آنان را از طرق قانونی و موجود مجددا اخذ نماید.

مدارک هویتی شما از طریق طرق معمول دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی انجام خواهد پذیرفت