خدمات 3 تا 5 روزه ما در امور شناسنامه تنها شامل موارد زیر است:

  •  اخذ شناسنامه فرزندان زیر 18 سال با پدر ایرانی
  •  اخذ شناسنامه همسران خارجی شوهران ایرانی

خدمات 3 تا 5 هفته ما در امور شناسنامه تنها شامل موارد زیر است:

  •  اخذ شناسنامه فرزندان بالای 18 سال با پدر ایرانی
  •  اخذ شناسنامه مفقودی افراد متولد خارج از کشور
  •  اخذ شناسنامه مفقودی از شهرستانها

خدمات 2 تا 3 ماه ما در امور شناسنامه تنها شامل افراد زیر است:

  •  اخذ شناسنامه مفقود شده افراد ایرانی متولد در تهران
  •  اخذ شناسنامه افراد دارای پدر ایرانی متولد خارج از کشور