گذرنامه معتبر ایرانی مهمترین مدرک هویتی ایرانیان برای ورود به ایران است. دفتر ما قادر به ارائه خدمات با دوروش زیر است:
خدمات 3 تا 5 روزه ما شامل:

  • اخذ گذرنامه اول برای نوزادان با پدر ایرانی
  • اخذ گذرنامه اول برای همسر خارجی مرد ایرانی
  • اخذ گذرنامه اول برای ایرانیان که هرگز به ایران مسافرت ننموده اند.
  • تعویض گذرنامه منقضی ایرانیان دارای شناسنامه معتبر
  • تفکیک (جدا کردن) گذرنامه فرزندان از والدین

 

خدمات 3 تا 5 هفته ما شامل:

  •  اخذ گذرنامه مفقود شده
  •  اخذ گذرنامه با مهر خروجی مشمولین سربازی

 

نکته مهم: شایان ذکر است که افرادی که تا به حال به ایران مسافرت ننموده اند و دارای پدر ایرانی میباشند، قبل از اقدام جهت اخذ گذرنامه اول ابتدا" باید نسبت به اخذ شناسنامه ایرانی خود اقدام بنمایند.