سربازی از مهمترین موانع پیش روی آقایان ایرانی برای سفر به کشور میباشد. قوانین مربوطه به طرق معافیت از خدمت سربازی تابع مقرراتی است که سالیانه تغییر کرده و نسبت به هر فردی دارای مقررات مختلفی میباشد. برای اطلاعات بیشتر از امکان دریافت کارت معافیت پیشنهاد میشودکه ابتدا با دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن بشماره 4990-965-202 تماس گرفته و یا از طریق اقوام خود در ایران با مراجعه به دفتر نظام وظیفه و پس از حصول اطمینان از عملی بودن آن در مورد شخص خود با دفتر ما بشماره 1860-545-301 تماس حاصل فرمایید