دریافت گواهی سوء پیشینه از ایران حدود 6 – 12 ماه به طول می انجامد. دفتر ما قادر است نیاز موقت شما را به چنین گواهی در اسرع وقت مرتفع سازد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.